ԲԱՐԵԳՈՐՈՎԵԱԼ. Յոյժ գորովեալ, գթասիրեալ.

Բարեգորովեալ հայրախնամ սիրով գթացար յորդիս մարդկան. (Ճշ.։)

Ողորմութեանցն Աստուած բարեգորովեալ ի վհատեալսն. (Թէոդոր. մայրագ.։)