va.

to temper, to moderate, to soften, to modify.

ն.

Բարեխառն, կամ միջասահման առնել. մեղմել. անուշցնել.

Բարեխառնել զօդս, կամ զբնութիւն ճաշակողացն. (Պիտ.։)

Բնակեն մարդիկք բարեխառնեալք եւ յաջողեալք. (Վրդն. ծն.։)