s.

grand soin, attention.

s.

Բարւոք խնամելն կամ հոգալն. առաւել՝ նախախնամութիւնն Աստուծոյ եւ բարեգթութիւնն.

Աստուածային բարեխնամութեամբդ տնտեսցեր։ Մարդասիրիդ բարեխնամութեան. (Նար. ՟Ժ՟Է. ՟Ղ՟Բ։)

Տեսանե՞ս զհովուին մեր բարեխնամութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Տե՛ս զանպարծելի բարեխնամութիւնն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37.) յն. լոկ, զանպարծութիւնն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեխնամութիւն բարեխնամութիւնք
accusatif բարեխնամութիւն բարեխնամութիւնս
génitif բարեխնամութեան բարեխնամութեանց
locatif բարեխնամութեան բարեխնամութիւնս
datif բարեխնամութեան բարեխնամութեանց
ablatif բարեխնամութենէ բարեխնամութեանց
instrumental բարեխնամութեամբ բարեխնամութեամբք