s.

fine figure, good shape, grace, gentility.

cf. Բարեձեւութիւն.

Նայեցեալ ի կրօնս զգեստուս բարեկերպութեան ... երջանիկ կարդան եղկելոյս. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեկերպութիւն բարեկերպութիւնք
accusatif բարեկերպութիւն բարեկերպութիւնս
génitif բարեկերպութեան բարեկերպութեանց
locatif բարեկերպութեան բարեկերպութիւնս
datif բարեկերպութեան բարեկերպութեանց
ablatif բարեկերպութենէ բարեկերպութեանց
instrumental բարեկերպութեամբ բարեկերպութեամբք