ձ.

εὑπαθέω, εὑημερέω, εὑηκτέω bona habitudine, vel felix sum Բարեկիր գտանել. բարեբաստիկ, բարեկեցիկ, առողջ լինել.

Բարեկրեալքն ի յառատ բարեկեցութեան. (Պիտ.։)

Ոչինչ դժնդակ՝ քան բարեկրեալ տեսանել (զնախանձելին). (Գր. հր.։)

Այլք հիւանդացեալք, եւ այլք բարեկրեալք։ Մարմնոյ բարեկրեցելոյ ի հարկէ տկար եւ անզօր լինի առ ի յընտանի ներգործութիւնս միտքն։ Պայծառապէս բարեկրեցելումն երբեմն. (Բրս. սղ. եւ Բրս. հայեաց.։)

Եւ բարեկրեալ պատերազմիմ, եւ վտանկիմ պատերազմեալ. (Ածաբ. աղքատ.։)

ն.

Եւ իբր ն. Բարիս գտանել յումեքէ. բարերարիլ. երախտաւորիլ.

Ազդեցին նմա՝ որք բարեկրեալք էին ի նմանէ, զի փախիցէ. (Հ. կիլիկ.։)