va.

to celebrate, to publish with praise.

ն.

εὑφημέω, εὑφημίζω celebro, laudo Բարեհռչակել, ներբողել, գովել. եւ Օրհնել.

Զաշխարհս մեր բարեհամբաւեսցուք. (Խոր. հռիփս.։)

Բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս. (Պիտ.։)

Բարեհամբաւեալ ես մաքրութեան շաւիղ։ Հոգեշարժ քնարիւք զքեզ բարեհամբաւեմք. (Նար. կուս.։)

Որք գրովն իւրեանց բարեհամբաւեն զմեր ճշմարտութիւնս. (Լմբ. առ լեւոն.։)

Զնորին հնազանդութիւնն բարեհամբաւէ. (Կլիմաք.։)

Թէ գոհութեամբ բարեհամբաւես զնոյն։ Այլք կուռս բարեհամբաւեցին. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ժղ.։)

Կին գեղեցիկ՝ փոյթ եւ ժրագլուխ՝ բարեհամբաւի եկեղեցի սուրբ. (Համամ առակ.։)

Մեղապարտ մաքսաւորն բարեհամբաւեալ. (Նար. ՟Ի՟Բ։)

Մովսէս որպէս օրինադիր բարեհամբաւի. (Ոսկ. ի կոյսն.։)

Բարեհամբաւեցան մարգարէք. (Տօնակ.։)

Եւ այս (օրէնք) բարեհամբաւեսցի. այսինքն՝ իբրեւ բարի հրատարակեսցի. (Մխ. դտ.։)