cf. ՔԱՂՑՐԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ.

Քրիստոս օրինակաւ քաղցրախօս տատրակի հաւանեցոյց զտիեզեր բարեձայնութեամբ. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեձայնութիւն բարեձայնութիւնք
accusatif բարեձայնութիւն բարեձայնութիւնս
génitif բարեձայնութեան բարեձայնութեանց
locatif բարեձայնութեան բարեձայնութիւնս
datif բարեձայնութեան բարեձայնութեանց
ablatif բարեձայնութենէ բարեձայնութեանց
instrumental բարեձայնութեամբ բարեձայնութեամբք