s.

Պանծալի յաղթութիւն. քաջայաղթութիւն.

Նշանակեալ ունին ընդ աստուածեղէն կրօնիցն զբարեյաղթութիւն. (Կորիւն.։)

Բարեյաղթութեան շնորհս ընդդէմ պատերազմողացն շնորհեսցես. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեյաղթութիւն բարեյաղթութիւնք
accusatif բարեյաղթութիւն բարեյաղթութիւնս
génitif բարեյաղթութեան բարեյաղթութեանց
locatif բարեյաղթութեան բարեյաղթութիւնս
datif բարեյաղթութեան բարեյաղթութեանց
ablatif բարեյաղթութենէ բարեյաղթութեանց
instrumental բարեյաղթութեամբ բարեյաղթութեամբք