adj.

well settled, rich, happy, prosperous.

adj.

Բարւոք շինեալ. շէ՛ն. եւ Բարելից. անքոյթ. երջանիկ.

Բարեշէ՛նք են ամենեքին, որ գործեն զանօրէնութիւն. (Մաղաք. ՟Գ. 15. յն. վերաշինեալ։)

Բարեշէն երջանիկ պերճացեալ փափկացեալ. (Ոսկ. ես.։)

Կամ Լի շինութեամբ եւ բնակութեամբ, եւ ամենայն վայելչութեամբ.

Զբարեշէն երկիրն՝ անմարդի արարեալ. (Լաստ. ՟Բ։)