adj.

mild (speaking of the wind), the mild zephyr.

adj.

Բարւոք շնչօղ կամ շնչեալ. քաղցրաշունչ.

Առաքեա՛ ի յանդս մեր զցօղ քաղցրութեան եւ զօդս բարեշուչս. (Եփր. քրզ.։)

Հողմք բարեշունչ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Նմանութեամբ ասի.

Բարեշունչ բանք. այսինքն քաղցրաբարբառ. կամ շնչեալ, ազդեալ ի հոգւոյն սրբոյ. (Նար. առաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեշունչ բարեշունչք
accusatif բարեշունչ բարեշունչս
génitif բարեշնչոյ բարեշնչոց
locatif բարեշունչ բարեշունչս
datif բարեշնչոյ բարեշնչոց
ablatif բարեշնչոյ բարեշնչոց
instrumental բարեշնչով բարեշնչովք