cf. ԲԱՐԵՊԱՇՏ, ըստ ՟Ա նշ. εὑσεβής pius

Կոռնելիոս հարիւրապետ՝ բարեպաշտօն եւ երկիւղած զԱստուծոյ՝ ամենայն տամբ իւրով։ Կոչեաց զինուոր մի բարեպաշտօն ի սպասաւորացն իւրոց. (Գծ. ՟Ժ. 1. 7։)

Կին իմաստուն եւ բարեպաշտօն՝ օրհնեսցի. (Առակ. ՟Լ՟Ա. 30։)

Զերեւելիսն ի կանայս զբարեպաշտօնս գերեալ. (Յհ. կթ.։)

Եւ ըստ ՟Բ նշ.

Այն եղագլխութիւն, ուր կանայք քան զնոսին ի բարեպաշտօն գործառնութեանն. (Վահր. յար.։)