s.

Ունելն կամ ցանելն զսերմն բարի. սերմն բարի. սերմն բարի.

Բուսուցեալ տնկեցի յոգիս փոխանակ ցորենոյն բարեսերմութեան՝ խոտս խայթողականս. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեսերմութիւն բարեսերմութիւնք
accusatif բարեսերմութիւն բարեսերմութիւնս
génitif բարեսերմութեան բարեսերմութեանց
locatif բարեսերմութեան բարեսերմութիւնս
datif բարեսերմութեան բարեսերմութեանց
ablatif բարեսերմութենէ բարեսերմութեանց
instrumental բարեսերմութեամբ բարեսերմութեամբք