adv.

ἁγαθοπρεπῶς, εὑπρεπῶς uti decet, optime Յոյժ վայելչապէս. կարի ի դէպ, արժանապէս.

Բարեվայելչապէս բազմացեալ, կամ աւանդեաց. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. ածայ.։)

Բարեվայելչապէս ի նոյն վայելեն. (Լմբ. պտրգ.։)

Բարեվայելչապէս դիցուք եւ զայն. (Խոսրովիկ.։)