cf. ԲԱՐԵՏԵՍԱԿ ըստ ՟Ա նշ.

Ոչ զսեաւն սպիտակ յօրինէ, եւ ոչ զտգեղն գեղեցիկ կամ բարետեսիլ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 24։)

Աստղ բարետեսիլ. (Ճ. ՟Ա.։)

Տուն, կամ օծումն բարետեսիլ. (Նար. ՟Հ՟Ե. ՟Ղ՟Գ։)

Բարետեսիլ երեւեալ ամենեցուն յաչս քո. (Մագ. ՟Խ՟Բ։)

Եւ ըստ ՟Բ նշ.

Ու՞ր բարետեսիլ եւ ակնարկող աչքն. (Ոսկ. ննջ.։)

Ասէ սակս աղաւնոյ, բարետեսիլ է, եւ ամենայն որ ինչ ի կենցաղումս է կենդանի, հաճոյ նորա թուացեալ. (Մագ. ՟Խ՟Բ։)