va.

to exasperate, to irritate, to anger, to displease, to offend, to enrage.

ն.

παροξύνω exacerbo Շարժել ի բարկութիւն. զայրացուցանել. դառնացուցանել. սրդողցնել.

Ո՛րչափ բարկացուցեր զտէր Աստուած քո։ Եւ ի քորէբ բարկացուցէք զտէր։ Մինչեւ յե՞րբ բարկացուցանէ զիս ժողովուրդդ։ Բարկացոյց նա զԱստուած. (եւ այլն. Օրին.։ Թուոց.։)

Բարկացուցեալ եւ դառնացուցեալ զարարիչն. (Ագաթ.։)

Վա՛յ անձինս մեղաւորի, զի զարարիչն իմ բարկացուցի. (Նար. ՟Է։)

Մերթ՝ պարզապէս Բարկ առնել. այսինքն սաստկացուցանել, վառել բորբոքել զկիրս ամենայն, գրգռել զզգայութիւն եւ զյօժարութիւն.

Սէր տեսանելւոյն բարկացուցանէ եւ բորբոքեցուցանէ զքեզ ա՛չք։ Նանրութիւն շատխօսութեանն բարկացուցանէ զքեզ լե՛զու։ Ծանրասիրտք եղէք, բարկացայք ի չար ցանկութիւնս ... այլ զբարկանալն յետ ցանկութեանց մեղաց հատէք ի ձէնջ զղջմամբն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բարկացուցանեմ
դու բարկացուցանես
նա բարկացուցանէ
մեք բարկացուցանեմք
դուք բարկացուցանէք
նոքա բարկացուցանեն
Imparfait
ես բարկացուցանեի
դու բարկացուցանեիր
նա բարկացուցանէր
մեք բարկացուցանեաք
դուք բարկացուցանեիք
նոքա բարկացուցանեին
Aoriste
ես բարկացուցի
դու բարկացուցեր
նա բարկացոյց
մեք բարկացուցաք
դուք բարկացուցէք
նոքա բարկացուցին
Subjonctif
Présent
ես բարկացուցանիցեմ
դու բարկացուցանիցես
նա բարկացուցանիցէ
մեք բարկացուցանիցեմք
դուք բարկացուցանիցէք
նոքա բարկացուցանիցեն
Aoriste
ես բարկացուցից
դու բարկացուսցես
նա բարկացուսցէ
մեք բարկացուսցուք
դուք բարկացուսցջիք
նոքա բարկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բարկացուցաներ
դուք մի՛ բարկացուցանէք
Impératif
դու բարկացո՛
դուք բարկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բարկացուցանիջիր
դուք բարկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բարկացուսջի՛ր
դուք բարկացուսջի՛ք