s.

search of dignity, pursuit of honour;
competition, rivalry, ambition.

s.

Ձգումն կամ բերումն ի բարձ եւ ի պատիւ.

Վասն մարտի մաքառման՝ բարձաձգութեան գլխաւոր իշխանութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարձաձգութիւն բարձաձգութիւնք
accusatif բարձաձգութիւն բարձաձգութիւնս
génitif բարձաձգութեան բարձաձգութեանց
locatif բարձաձգութեան բարձաձգութիւնս
datif բարձաձգութեան բարձաձգութեանց
ablatif բարձաձգութենէ բարձաձգութեանց
instrumental բարձաձգութեամբ բարձաձգութեամբք