ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ի դուրս եւ յայտնի ծագել. արտափայլել.

Զճշմարտութեանն յայսմ տօնի բացածագեցին լուսոյ խորհուրդ։ Գերակատար լրութիւնն յայսմ բացածագեաց աւուրս. (Խոր. վրդվռ.։)

ն.

ԲԱՑԱԾԱԳԵԼ. ն. Ի դուրս ծագել. երեւեցուցանել. արտափայլել.

Յորմէ (ի մտաց) այսուհետեւ իբր ի վայրէ ումեմնէ իմանան զխորհուրդն բացածագէ, եւ ինքն յինքեան կայ մնայ. (Անյաղթ հց. իմ.։)