vn.

to absent one's self, to go away.

ձ.

ἁπέχω, ἁπέχομαι, διΐσταμαι abstineo, disto Ի բաց կալ, եւ հրաժարիլ. եւ լինել բացակայ, հեռի կալ կամ գտանիլ.

Մի՛ բացակայեսցիս բարի առնել կարօտելոց. (Բրս. ապաշխ.։)

Ինքեանք բացակային ի մեղացն գնացից. (Համամ առակ.։)

Ոց ախորժեն ... բացակայիլ զիւրեանց փափագելիսն. (Խոսր.։)

Յորքանեաց նուազեցին լաւագուիցն ընտրողութեանց՝ ի նորա բացակայիլ յորդորական բանից. (Սկեւռ. լմբ.։)