cf. ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ.

Ոչ անջրպետիս բացականութեամբ. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացականութիւն բացականութիւնք
accusatif բացականութիւն բացականութիւնս
génitif բացականութեան բացականութեանց
locatif բացականութեան բացականութիւնս
datif բացականութեան բացականութեանց
ablatif բացականութենէ բացականութեանց
instrumental բացականութեամբ բացականութեամբք