cf. ԲԱՑԱԿԱՏԱՐՈՒԱԾ. Տիրապէս կատարումն. եւ (Գործ.)

Ձա՛յն է բացակատարումն գանչեցելոյ ի մեզ հագագի. (Սահմ. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացակատարումն բացակատարմունք
accusatif բացակատարումն բացակատարմունս
génitif բացակատարման բացակատարմանց
locatif բացակատարման բացակատարմունս
datif բացակատարման բացակատարմանց
ablatif բացակատարմանէ բացակատարմանց
instrumental բացակատարմամբ բացակատարմամբք