va.

to remove, to distinguish, to discern, to divide, to separate.

ն.

Ի բաց տրոհել, ի բաց մեկնել. զատանել. որոշել, զանազանել.

Զօտարն արիաբար որպէս զչար բացատրոհեաց. (Մաքս. եկեղ.։)

Բացատրոհեալ հանէր ի փափկութեան վայրէն. (Սկեւռ. լմբ.։)

Հոտոտելիք զազդմունս զանազան հոտոցն առնլով՝ բացատրոհէ զնոսա ի միմեանց. (Գր. հր.։)