adj.

τηλαυγής longe splendorem spargens, praefulgens Արտափայլեալ. պայծառափայլ. անաղօտ. յստակ. ջինջ.

Իբրեւ զաստեղս, այսինքն մաքուրս եւ բացափայլս։ Երեկոյին ամանակն՝ ոչ բացափայլս։ Երեկոյին ամանակն՝ ոչ բացափայլ ունի զնշոյլսն, եւ ոչ աղջամղջեալ է. (Փիլ. լին. եւ Փիլ. ել.։)

Բացափայլ լուսով. (Նիւս. կազմ.։)

Պայծառացեալք ի ձեռն ճշմարիտ բացափայլ խոստովանութեան հարցն սրբոց. (Աբր. մամիկ.։)

Տօնէ եկեղեցի բացափայլ լուսաւորութեամբ. (Կամրջ.։)

Առ յոյ ժահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւնըն ընտրել զիւրեանցն եւ զօտարացն. (Պիտ.։)

adv.

τηλαυγῶς splendide Մեծապէս փայլմամբ, պայծառագոյնս.

Ընդ Քրիստոսի բացափայլ պայծառացաք. (Զքր. կթ.։)

Առաւել քան զճառագայթս արեգականն բացափայլ արձակէր զնշոյլ լուսոյ իւրոյ. (Եղիշ. խաչել.։)