ն.

ԲԱՑԵՐԵՒԵԼ ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁποφαίνομαι planum facio, demonstro եւ exxlico, decerno, enuncio որ եւ ԲԱՑԵՐԵՒՈՑԵԼ, ԲԱՑԱՍԵԼ. Յայտնի երեւեցուցանել. արտայայտել. յանդիման կացուցանել, յայտ առնել բանիւ կամ գործով.

Տեառնն բացերեւեալ, թէ երթիցեն նոքա ի տանջանսն յաւիտենականս, եւ արդարքն ի կեանսն յաւիտենականս. (Բրս. հց.։)

Համօրէն կիրս մարդկայինս յիւրումն բացերեւեցոյց մարմնում. (Խոսրովիկ.։)

Զիշխանական տէրութեանն իւրոյ բացերեւեցուցանէր զիշխանութիւնն. (Նանայ.։)

Արդեան ամանակս ընդ ներգործութեամբ զսա բացերեւեցոյց. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Յօժարանալ պարտ է քեզ իսկ, զոր ինչ խորհիսդ յաղագս այսորիկ՝ բացերեւեցուցանել։ Բացերեւեցուցանելով արս ի սոցունց արիագոյնս. (Պղատ. օրին. ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Բ։)