s.

ԲԵԹ կամ ԲԵԹՍ. Բառ եբր. որպէս Իւղ մզեալ.

Բեթսեայ իւղոյ մղելոյ։ Բեթն չափ իմն է մզելոյ. զի մի՛ ոք համարեսցի թէ զպտղոյն ասիցէ, եւ ոչ զձիթոյն. (Կիւրղ. թագ.։)