cf. ԲԵՀԵԶԵԱՅ. βύσσινος

Արարին պատմուճանս բեհեզեղէնս։ Արասցես ապարօշս բեհեզեղէնս. (Ել. ՟Լ՟Թ. 25։ ՟Ի՟Ը. 3։)

Եւ Դաւիթ զգեցեալ էր պատմուճան բեհեզեղէն. (՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Է. 27։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բեհեզեղէն բեհեզեղէնք
accusatif բեհեզեղէն բեհեզեղէնս
génitif բեհեզեղինի բեհեզեղինաց
locatif բեհեզեղինի բեհեզեղէնս
datif բեհեզեղինի բեհեզեղինաց
ablatif բեհեզեղինէ բեհեզեղինաց
instrumental բեհեզեղինաւ բեհեզեղինաւք