adj.

fruitful, fecund.

cf. ԲԵՂՆԱՒՈՐ. γόνιμος felix partus

Մանկանց եօթնամսեայքն բեղմնաւորք (կամ բեղնաւորք) են եւ ծննդական. (Փիլ. այլաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բեղմնաւոր բեղմնաւորք
accusatif բեղմնաւոր բեղմնաւորս
génitif բեղմնաւորի բեղմնաւորաց
locatif բեղմնաւորի բեղմնաւորս
datif բեղմնաւորի բեղմնաւորաց
ablatif բեղմնաւորէ բեղմնաւորաց
instrumental բեղմնաւորաւ բեղմնաւորաւք