va.

to load, to burden.

ն.

καταβαύνω onero Բեռն ի վերայ դնել. ծանրաբեռնել. բեռցնել.

Առաւել խճողել զորովայնն, եւ բեռնաւորել կերակրովք՝ անիծից արժանի է. (Բրս. հց.։)