s.

too great a freedom of speech;
gluttony;
state of a person who is not fasting.

s.

Լուծումն բերանոյ ի պահոց. լուծանելն զպահս. ծոմը կամ պաքը աւրելը.

Որպէս թէ ընդ անգործութիւն եւ ընդ բերանալուծութիւն՝ խառնել եւ զքնոյն խորութիւն (ի կիւրակէն). (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բերանալուծութիւն բերանալուծութիւնք
accusatif բերանալուծութիւն բերանալուծութիւնս
génitif բերանալուծութեան բերանալուծութեանց
locatif բերանալուծութեան բերանալուծութիւնս
datif բերանալուծութեան բերանալուծութեանց
ablatif բերանալուծութենէ բերանալուծութեանց
instrumental բերանալուծութեամբ բերանալուծութեամբք