s.

bit, bridle, gag;

adj.

with the mouth shut, dumb, speechless;
— լինել, to become dumb.

s.

φίος capistrum, camus Կապ բերանոյ. դանդանաւանդ, սանձ.

Նեղեալ շրջեցայց առանց բերանակապի. (Յոբ. ՟Լ. 28։)

adj. adv.

Որոյ բերանն կամ ցռուկն կապեալ իցէ. եւ Ափիբերան պապանձեալ.

Որ գործեն զերկիր, մի՛ բերանակապ լիցին. (Գէ. ես.։)

Որ ոչ խոստովանի, կարկի լեզու նորա որպէս զօձի, եւ որպէս զանասուն բերանակապ լինի. (Եփր. քրզ.։)

Նմա չկարեմք ինչ ասել. զի բերանակապք եմք. (Ոսկիփոր.։)

Ի տագնապել հոգւոյն ... բերանակապ եւ անբան եւս եղեալ. (Ագաթ.։)

Մեք բերանակապ եւ անբան եւս լինիմք ի ժամ մահուանն. (Նանայ.։ եւ Ճ. ՟Թ.։)

Լռեալ բերանակապ դադարեաց. (Զքր. կթ.։)