vn.

to form itself a mouth, to open, to flow away, to stream.

չ.

στομόομαι, χέω hio, aperior sicut os, fundo Իբրեւ զբերան լինել. որպէս բերանաբացեալ գտանիլ. եւ Հեղուլ, հոսել. բերնի պէս բացուիլ ու թափել, վազցընել.

Իսկ գետն բերանացեալ դարաւանդօք ափանցն. (Խոր. ՟Բ. 39։)

(Արեգակն զիւր լոյս) ի վայր կոյս հեղու՝ բերանացեալ, ի պէտս ներքնոցս վայելչութեան. (Եղիշ. ՟Ը։)

Արեգակն բերանացեալ՝ հոսէ, հեղլով զբոլորութիւն լուսոյն. (Շիր.։)

Տե՛ս անդ բերանացեալ զխոցուածս տիգին. (Լմբ. պտրգ.։)

Արիւնն եւ ջուրն ի բերանացելոյ երակէն հոսեալ. (Թէոդոր. խչ.։)

Օդն ... խոնարհի ի ծով, եւ բերանացեալ՝ համբառնայ զջուրն ի վեր. (Շիր.։)

Գետ ունի՝ հոսելով ընդ երկրաւ ... եւ սոքա (երակքն ջրոյ) յորձանօք ալեացն ճշնեալք, այն որ ի ներքս (կամ ի ներքոյ) ի նոսա բռնութիւնն է, ի վեր կոյս բերանացան, է որ ի հայոց լերինսն, եւ է՛ որ յայլում. եւ սոքա են կարծեցեալ աղբիւրքն. (Փիլ. լին. ՟Ա. 12։ (Ուր թերեւս մարթ է իմանալ եւ ածակ. բերանացան, իբր բերանով ցանօղ կամ ցնդօղ)։)

Ի ՄԻԱՍԻՆ ԲԵՐԱՆԱՆԱԼ. συστομόομαι որպէս թէ՝ Բերանակցիլ. բերան ի բերան հպիլ կամ ամփոփիլ, կամ հոսիլ. բերան բերնի բանալ կամ բացուիլ.

Մերձ առ միմեանս բնաւորեցան մուտք շնչոյն եւ կերակրոյն ... մինչ զի ի միասին բերանանալ առ միմեանս. (Նիւս. կազմ.։)

(Ծովք) յոլովք են, եւ բերանացեալք են առ իրեարս. այսինքն որոց մին հոսէ ի միւսն. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բերանանամ
դու բերանանաս
նա բերանանայ
մեք բերանանամք
դուք բերանանայք
նոքա բերանանան
Imparfait
ես բերանանայի
դու բերանանայիր
նա բերանանայր
մեք բերանանայաք
դուք բերանանայիք
նոքա բերանանային
Aoriste
ես բերանացայ
դու բերանացար
նա բերանացաւ
մեք բերանացաք
դուք բերանացայք
նոքա բերանացան
Subjonctif
Présent
ես բերանանայցեմ
դու բերանանայցես
նա բերանանայցէ
մեք բերանանայցեմք
դուք բերանանայցէք
նոքա բերանանայցեն
Aoriste
ես բերանացայց
դու բերանասցիս
նա բերանասցի
մեք բերանասցուք
դուք բերանասջիք
նոքա բերանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բերանանար
դուք մի՛ բերանանայք
Impératif
դու բերանացի՛ր
դուք բերանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բերանասջի՛ր
դուք բերանասջի՛ք