adv.

with the mouth.

adv.

Բերանով. τῷ στόματι ore բերնով.

Ծիծառն՝ յորժամ զտառապանաց բունիկն կամիցի շինել, բերանացի քաղէ տանի շիղս. (Վեցօր. ՟Ը։)