s.

the interior or centre of a fortress.

s.

Միջավայրն բերդի. բուն դղեակն.

Կէսք ի բերդամիջին, եւ կէսք զքաղաքամէջսն լցին խնճոյիւք. (Ագաթ.։)