s.

Բնակեալքն ի բերդի. ամրականք.

Վառեալ զզօրսն ի պատերազմ ընդ բերդայինսն՝ առնուլ զամրոցն։ Զգլուխ նորա հատեալ՝ առ բերդայինսն յղէին. (Արծր. ՟Գ. 2։ ՟Դ. 6։)