s.

Տէր բերդի.

Եւ էր բերդատէրն այր քաջ։ Կոչէր զբերդատէրն գալ իւր ի հնազանդութիւն։ Էին բերդատէրքն՝ երեք եղբարք. (Ուռհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բերդատէր բերդատեարք
accusatif բերդատէր բերդատեարս
génitif բերդատեառն բերդատերանց
locatif բերդատեառն բերդատեարս
datif բերդատեառն բերդատերանց
ablatif բերդատեառնէ բերդատերանց
instrumental բերդատերամբ բերդատերամբք