s.

որ եւ ԲԵՐԴԱՅԻՆՔ. Բնակիչք բերդի. ամրականք.

Բերդացիքն ետուն առ վտանգին զբերդն. (Ուռհ.։)

Բերդացեացն նեղեալ՝ սկսան իջանել ընդ պարիսպն. (Օրբել.։)