pl. s.

fortresses, castles;
garrison.

ամրոցք. բերդեր.

Զբերդեան ամրոցացն հայոց ի բաց կալան. (Փարպ.։)

Եւ որպէս Բերդակալք, բերդապահք.

Տային հրաման ի բերդեանն, զի նեղեսցեն զնոսա։ Զազատ կանանին անդէն ի բերդեանն բաշխէր. (Բուզ. ՟Դ. 58. եւ 59։)