s.

fortress, castle.

s.

ἅκρα, ἁκρόπολις, πύργος ars (arcis) Շինուած բարձրապարիսպ ի վերնակողմն քաղաքի՝ իբրեւ ամրութիւն. ամրակողմ քաղաքին բրգօք եւ աշտարակօք. կամ ուրոյն շինեալ աւան անառիկ՝ հանդերձ զօրօք եւ զինուք. դղեակ. ամրոց. ակառն.

Եւ շինեցին զամրակողմն գլուխ քաղաքին ի պարիսպս ամուր՝ յաշտարակս հզօրաց. եւ եղեւ նոցա այն իբրեւ բերդ ի բերդի ամրացեալ քաղաքին։ Գալ մարտ դնել զբերդաւն՝ որ յԵրուսաղէմ էր։ Ի ներքս ընդ բերդաւն։ Հազարապետն դղեակ բերդին (բերդաքաղաքին, ըստ յն)։ Ամրացան ի բերդս երկում ամուրս։ Եթող ի վերայ բերդին զշիմոն։ Վասն բերդիցն պաշարման։ Զբերաւն նստէին։ Ի բերդն արշաւեցին. եւ այլն. (՟Ա. Մակ. ՟Բ. Մակ.։)

Նստան շուրջ զբերդաւն. (Խոր. ՟Գ. 35։)

Յարձակէին ի վերայ բերդից եւ աւանաց. (Եղիշ. ՟Գ։)

Բերդիւք. զբերդիւն. (Խոր. աշխարհ.։ Յհ. կթ.։)

Ամուր բերդից. (Փարպ.։ Տե՛ս եւ Բերդեան։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բերդակալ, աց

Բերդակալք

Բերդամարտութիւն, ութեան

Բերդամէջ, միջի

Բերդապահ

Բերդարգել

Բերդեան

Միջնաբերդ, ի

Ներքնաբերդ

Վերնաբերդ

Քաղաքաբերդ, ից

Voir tout