ն.

ԲԼՇԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԼՇԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁμβλόω, ἁπαμβλύνω obtundo, hebeto Բթացուցանել զսրութիւն իրաց, մանաւանդ աչաց, եւ սուսերի. աղօտացուցանել. կուրացուցանել. գլցընել, մթընցնել

Բլչացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց։ Զմիջաւուրբքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն՝ բլչեցուցանէ զբնական ներգործութիւնս տեսանելեացս. (Պիտ.։)

Զսայր սուսերի նորա բլչեցուցեալ՝ անգործ դարձուցանէր. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Ոչ բլչացուցանել ինչ ի միացուցիչ ստուգութենէն եւ մաքրութենէ. (Դիոն. ածայ.։)

Բլչեցուցանէ զյօժարութիւնս՝ նախառեալ աշխատութեանցն անպտղութիւն. (Բրս. արբեց.։)

ԲԼՈՒՐ (բլրոյ, կամ րի, րոց. եւս եւ՝ բլեր, բլերբ)

s.

(լծ. թ. պայըր ). βουνός collis, tumulus, cumulus Գետին բարձր. հոզդիզացեալ. լեառն փոքրիկ. եւ կարկառակոյտ. թումբ. լեռնակ.

Ի լերանց տեսի զնա, եւ ի բլրոց յառաջագոյն հայեցայ ի նա։ Ամենայն լերինք եւ բլուրք խոնարհեսցին։ Տարան զնա ի տուն ամինադաբայ՝ որ ի բլրին։ Եւ սաւուղ նստէր ի գլուխ բլրին (կամ բլրոյն)։ Ի վերայ ամենայն բլրոյ բարձու, կամ բլրոց բարձանց։ Կուտեցին քարինս, եւ արարին բլուր. եւ կերան եւ արբին անդ ի վերայ բլրոյն. եւ այլն։

Կանգնեցին ի վերայ վայելուչ բլրին (կամ բլրոյն). (Խոր. ՟Բ. 83։)

Ի փախուստ դարձոյց առ բլերբն. (Ոսկիփոր.։)

Գեղգով (կամ գաղգաղ), այսինքն է բլուր. անուն բոլորակ թլփատութեան. (Եփր. յես.։)

Նմանութեամբ, Հսկայ վիթխարի. որպէս գողիադ.

Դաւիթ ի մանկութեան ժամանակին քարիւ կործանեաց զմեծ բլուրն մսեղէն. (Եղիշ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բլշեցուցանեմ
դու բլշեցուցանես
նա բլշեցուցանէ
մեք բլշեցուցանեմք
դուք բլշեցուցանէք
նոքա բլշեցուցանեն
Imparfait
ես բլշեցուցանեի
դու բլշեցուցանեիր
նա բլշեցուցանէր
մեք բլշեցուցանեաք
դուք բլշեցուցանեիք
նոքա բլշեցուցանեին
Aoriste
ես բլշեցուցի
դու բլշեցուցեր
նա բլշեցոյց
մեք բլշեցուցաք
դուք բլշեցուցէք
նոքա բլշեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բլշեցուցանիցեմ
դու բլշեցուցանիցես
նա բլշեցուցանիցէ
մեք բլշեցուցանիցեմք
դուք բլշեցուցանիցէք
նոքա բլշեցուցանիցեն
Aoriste
ես բլշեցուցից
դու բլշեցուսցես
նա բլշեցուսցէ
մեք բլշեցուսցուք
դուք բլշեցուսցջիք
նոքա բլշեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բլշեցուցաներ
դուք մի՛ բլշեցուցանէք
Impératif
դու բլշեցո՛
դուք բլշեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բլշեցուցանիջիր
դուք բլշեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բլշեցուսջի՛ր
դուք բլշեցուսջի՛ք