va.

to spot, to soil.

ն.

σπιλάω maculo Արատաւորել, աղտեղել, ապականել, պղծել.

Անարատք էին, այսինքն ոչ իմիք (յիմեքէ) բծաւորեալ յախտէ. (Իգն.։)

Զլսողութիւնս բծաւորեցի. (Սկեւռ. աղ.։)

Ապրեալ ի խառնակութենէ, եւ ոչ բծաւորեալ. (Վրք. հց. ՟Ը։)