s.

louse;
քաղել զ—ս, to louse, to free from lice.

s.

Ոջիլ ծնեալ ի բծից, կամ յաղտեղութեանց մարմնոյ.

Քաղելով ի ձորձոց իւրոց զքրտնածին բծիծսն. (Նոննոս.։)