vn.

to prostitute one's self, to whore.

չ.

Բոզ լինել.

Թէ մատակ ձի ունենաս՝ որ գողանան, նա կինն բոզանայ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բոզանամ
դու բոզանաս
նա բոզանայ
մեք բոզանամք
դուք բոզանայք
նոքա բոզանան
Imparfait
ես բոզանայի
դու բոզանայիր
նա բոզանայր
մեք բոզանայաք
դուք բոզանայիք
նոքա բոզանային
Aoriste
ես բոզացայ
դու բոզացար
նա բոզացաւ
մեք բոզացաք
դուք բոզացայք
նոքա բոզացան
Subjonctif
Présent
ես բոզանայցեմ
դու բոզանայցես
նա բոզանայցէ
մեք բոզանայցեմք
դուք բոզանայցէք
նոքա բոզանայցեն
Aoriste
ես բոզացայց
դու բոզասցիս
նա բոզասցի
մեք բոզասցուք
դուք բոզասջիք
նոքա բոզասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բոզանար
դուք մի՛ բոզանայք
Impératif
դու բոզացի՛ր
դուք բոզացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բոզասջի՛ր
դուք բոզասջի՛ք