ԲՈԼՈՐԱՅԻՆՔ կամ ԲՈԼՈՐԱՆԻՔ. Որպէս Բոլորականք, կամ Բոլորեքեան. ուստի ԶԲՈԼՈՐԱՆՈՎՔ, իբր Բոլորովիմբ. ամենայն իրօք կամ սարօք.

Եղբայրաբար սիրով ընկալեալ, բարեկամութեամբ զբոլորանովքն առաջի առնէր նմա զներքին եւ զարտաքին խորհուրդն. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)