va.

to pull off stockings or shoes.

ն.

ὐπολύω subsolvo, excalceo Տալ բոկանալ. լուծանել զխրացս կօշկաց. հանել զկօշիկս ուրուք.

Աղօթս սրբազանս կատարեալ՝ բոկացուցանեն զնա, եւ հանեն սարկաւագունքն զհանդերձն՝ որ ի վերայ. (Դիոն. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բոկացուցանեմ
դու բոկացուցանես
նա բոկացուցանէ
մեք բոկացուցանեմք
դուք բոկացուցանէք
նոքա բոկացուցանեն
Imparfait
ես բոկացուցանեի
դու բոկացուցանեիր
նա բոկացուցանէր
մեք բոկացուցանեաք
դուք բոկացուցանեիք
նոքա բոկացուցանեին
Aoriste
ես բոկացուցի
դու բոկացուցեր
նա բոկացոյց
մեք բոկացուցաք
դուք բոկացուցէք
նոքա բոկացուցին
Subjonctif
Présent
ես բոկացուցանիցեմ
դու բոկացուցանիցես
նա բոկացուցանիցէ
մեք բոկացուցանիցեմք
դուք բոկացուցանիցէք
նոքա բոկացուցանիցեն
Aoriste
ես բոկացուցից
դու բոկացուսցես
նա բոկացուսցէ
մեք բոկացուսցուք
դուք բոկացուսցջիք
նոքա բոկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բոկացուցաներ
դուք մի՛ բոկացուցանէք
Impératif
դու բոկացո՛
դուք բոկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բոկացուցանիջիր
դուք բոկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բոկացուսջի՛ր
դուք բոկացուսջի՛ք