pl. s.

threat.

s.

Ահագին ցասումն եւ սպառնալիք. սաստկութիւն ձայնից եւ իրաց.

Զբոհմունս կտտանաց ի վերայ նոցա սաստիկ զարհուրմամբք զարթուցանէին։ Վասն այսպիսւոյ իրիք բոհմանց պակասեալ ի բաց գնացի. (Յհ. կթ.։)