s.

thumb;
a tuning pin.

s.

ԲՈՅԹ ԲՈՅԹՆ. ἁντίχειρ pollex, hallus Առաջին մատն ձեռաց եւ ոտից՝ լայն եւ կարճ քան զմիջինս. բութ, մէնծ մատը.

Զծերս կախեցին զբութաց. (Երեմ. աղ. 12։)

Ծկոյթ իմ ստուար է քան զբոյթն հօր իմոյ. (Եփր. համաբ.։)

Կտրեցին զաջոյ ձեռին նորա զբոյթն ... Կտրեցին զկոչ (այսինքն զկոճ) բութի նորա. (Ճ. Ա.։)

Զահեակ բոյթն. (Զենոբ.։)

Արասցէ բութամբն խաչ՝ օծանելով ի բութանէ աջոյ ձեռին մինչեւ ի ցուցական մատն ձախոյ ձեռինն. եւ ի բութանէ ահեկին մինչեւ ի ցուցական աջոյ ձեռին ... Միջոցաւ բութինն եւ ցուցականացն. (Մաշտ. ջահկ.։)

Իսկ թռչնոց կարթ ուել, եւ բոյթ. (Վրդն. ղեւտ.։)

Ի բութէ աջոյ ձեռին. (Հ=Յ. նոյ. ԻԷ.։)

Զայլս զբութոյ ոտիցն կախէին. (Եփր. վկ. արեւ.։)

Նմանութեամբ, Սեպ նուագարանի՝ յոր պնդին թելք. որ եւ ԲՈՒԹԱԿ.

Ձգէ ի ձեռին ի բոյթսն, եւ զթելսն պնդէ. (Յկ. ղրիմ.։ Իսկ Երզն. քեր.)

Հեց, եւ բոյթ, դնին որպէս փաղանուանք։

Հեց, եւ բոյթ, դնին որպէս փաղանուանք։ (Երզն. քեր.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բոյթն, բութիւն, թանց

Լերդաբոյթ, բութի

Voir tout