s.

nourishment;
expedient.

s.

ԲՈՅԾ որ գրի եւ ԲՈՒԾ. Արմատ Բուծանելոյ. Բուծումն. դարման. սնունդ. ճարակ.

Բոյծս գտանէ հերձուածողն։ Բոյծս (կամ բուժս) իմն գտանեն հերձուածողացն աշակերտք. (Սեբեր. ՟Է. եւ ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անասնաբոյծ

Անտառաբոյծ

Բոզաբոյծ

Գազանաբոյծ

Երիվարաբոյծ

Խաշնաբոյծ, բուծի, ից

Խոզաբոյծ

Ծերաբոյծ լինիմ

Կաթնաբոյծ

Հացաբոյծ

Ձիաբոյծ, ուծից

Մանկաբոյծ

Մարմնաբոյծ

Մեղուաբոյծ, բուծից

Մշտաբոյծ

Մսաբոյծ

Շերամաբոյծ, բուծի

Շուշանաբոյծ

Ողկուզաբոյծ

Ոչխարաբոյծ

Voir tout