va.

to force;
to tyrannize, to encroach.

ն.

Բուռն առնել. բռնադատել. ստիպել. եւ Պինդ ունել զանձն իւր, կամ զայլ ինչ.

Բռնաւորէ հարկն խնդրել զպէտս իւր. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 41. յն. բռնաւոր կամ զօրագոյն է հարկն։)

Զի՞ բռնաւորէք զմեզ. (Ճ. ՟Բ.։)

Բռնաւորեա՛ փոքր ինչ զմիտսդ։ Բռնաւորեալ զինքն, եւ փոքր ինչ արգելեալ զարտասուսն. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Բռնաւորեա՛, եւ ի քեզ կորզեա՛. (Ոսկիփոր.։)