s.

that carries a stick.

adj.

Կրօղ ի ձեռին զբիր. փատուոր.

Ամբոխիւ եւ բազում բրաւորօք երեւին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։)

Բազում մարդկօք բրաւորօք. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բրաւոր բրաւորք
accusatif բրաւոր բրաւորս
génitif բրաւորի բրաւորաց
locatif բրաւորի բրաւորս
datif բրաւորի բրաւորաց
ablatif բրաւորէ բրաւորաց
instrumental բրաւորաւ բրաւորաւք