vn.

to be reduced to ashes, to burn to ashes.

չ.

Մոխրիլ. յաճիւն դառնալ, իրօք կամ նմանութեամբ.

Երկնատեղացն գազախացան հրով. (Սկեւռ. աղ.։)

Կատարեաց ի հրաշալի աստուածաբանութիւն ... այնչափ կայծակնաճաճանչեցուցեալ, որով գազաղացան մոգուցն լեզուք (այսինքն պապանձեցան). (Խոր. ՟Գ. 65։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գազաղանամ
դու գազաղանաս
նա գազաղանայ
մեք գազաղանամք
դուք գազաղանայք
նոքա գազաղանան
Imparfait
ես գազաղանայի
դու գազաղանայիր
նա գազաղանայր
մեք գազաղանայաք
դուք գազաղանայիք
նոքա գազաղանային
Aoriste
ես գազաղացայ
դու գազաղացար
նա գազաղացաւ
մեք գազաղացաք
դուք գազաղացայք
նոքա գազաղացան
Subjonctif
Présent
ես գազաղանայցեմ
դու գազաղանայցես
նա գազաղանայցէ
մեք գազաղանայցեմք
դուք գազաղանայցէք
նոքա գազաղանայցեն
Aoriste
ես գազաղացայց
դու գազաղասցիս
նա գազաղասցի
մեք գազաղասցուք
դուք գազաղասջիք
նոքա գազաղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գազաղանար
դուք մի՛ գազաղանայք
Impératif
դու գազաղացի՛ր
դուք գազաղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գազաղասջի՛ր
դուք գազաղասջի՛ք