va.

to reduce to ashes, to burn.

ն.

Յաճիւն դարձուցանել. մոխիր դարձնել.

Կիզանօղ հուր ... որ գազախացուցանէ զբողբոջս բարեպաշտութեան. (Սկեւռ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գազաղացուցանեմ
դու գազաղացուցանես
նա գազաղացուցանէ
մեք գազաղացուցանեմք
դուք գազաղացուցանէք
նոքա գազաղացուցանեն
Imparfait
ես գազաղացուցանեի
դու գազաղացուցանեիր
նա գազաղացուցանէր
մեք գազաղացուցանեաք
դուք գազաղացուցանեիք
նոքա գազաղացուցանեին
Aoriste
ես գազաղացուցի
դու գազաղացուցեր
նա գազաղացոյց
մեք գազաղացուցաք
դուք գազաղացուցէք
նոքա գազաղացուցին
Subjonctif
Présent
ես գազաղացուցանիցեմ
դու գազաղացուցանիցես
նա գազաղացուցանիցէ
մեք գազաղացուցանիցեմք
դուք գազաղացուցանիցէք
նոքա գազաղացուցանիցեն
Aoriste
ես գազաղացուցից
դու գազաղացուսցես
նա գազաղացուսցէ
մեք գազաղացուսցուք
դուք գազաղացուսցջիք
նոքա գազաղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գազաղացուցաներ
դուք մի՛ գազաղացուցանէք
Impératif
դու գազաղացո՛
դուք գազաղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գազաղացուցանիջիր
դուք գազաղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գազաղացուսջի՛ր
դուք գազաղացուսջի՛ք